Skrócone oferty szkoleń na rok 2023/2024 uwzględniające kierunki realizacji polityki oświatowej MEiN, skierowane do szkół różnych typów (w tym szkolnictwa zawodowego), przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,

nową ofertę dla szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz

nową ofertę dla szkół przy zakładach poprawczych

można pobrać z załączników u dołu strony.

 

Nowe szkolenia zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 • Edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i prawdy
 • Rola wychowania w osiąganiu różnych wymiarów ludzkiej dojrzałości
 • Rola programu wychowawczo-profilaktycznego w kształtowaniu postaw
 • Formy wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego:

Funkcje oeny szkolnej w świetle obowiązujących przepisów prawa

Rola oceniania bieżącego i sumatywnego

Ocena opisowa

Ocenianie jako podstawowe narzędzie motywacji

OK zeszyt

 • Rozwój kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy:

Jak budować bezpieczeństwo dzieci w dobie kryzysu i postawę empatii wobec potrzebujących pomocy?

Wsparcie ucznia z doświadczeniem migracyjnym

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli:

Nowoczesny nauczyciel i jego narzędzia TIK w procesach edukacyjnych

Bezpieczeństwo w sieci, czyli jak zapobiegać cyberprzemocy

Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie – podstawy prawne

TiK w szkole - zdalne nauczanie i wychowanie

 • Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci i młodzieży:

Podnoszenie jakości pracy szkoły i wsparcia udzielanego uczniom poprzez indywidualizację pracy nauczyciela

Rola i zadania specjalistów w szkole

Model dostępnej szkoły

Konsultacje zespołowe w szkole

 • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych i symptomów presuicydalnych. Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej.

Praca z uczniem z zaburzeniami odżywiania

Praca z uczniem z choroba afektywną dwubiegunową

 • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023 i 2024.

 

Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń w zakresie:

 • Założenia edukacji włączającej a dotychczasowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna - podobieństwa i róznice
 • Jak oceniać pracę nauczyciela? Czy potrzebne są wskaźniki?
 • Awans zawodowy, czyli jak motywować nauczycieli do rozwoju
 • Nadzór pedagogiczny, czyli jak dbać o podnoszenie jakości pracy szkoły. Efektywne sprawowanie kontroli, skuteczne wspomaganie
 • Interpretacja zapisów ustawy o tzw. sygnalistach
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 • Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty
 • Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem egzaminu maturalnego
 • Zastosowanie Platformy 365/G suite Google w pracy zdalnej placówki
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych jako zadanie każdego nauczyciela
 • Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • Integracja sensoryczna
 • Komunikacja alternatywna
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • Uzależnienia behawioralne
 • Praca z uczniem z afazją/padaczką/cukrzycą
 • Praca z uczniem z zaburzeniami odżywiania
 • Praca z uczniem z chorobą afektywną dwubiegunową
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na wybranym etapie kształcenia
 • Projekt edukacyjny jako metoda kształtowania kompetencji kluczowych
 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia, czyli jak uczyć, żeby nauczyć
 • Neurodydaktyka a efekty kształcenia<
 • Kiedy ocenianie motywuje ucznia do planowania rozwoju?
 • Jak uczynić rodzica sojusznikiem procesu kształcenia?
 • Jak rozpoznać zespół presuicydalny?
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe w szkole
 • Przygotowanie ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego/matematyki
 • Reforma szkolnictwa zawodowego
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Procesowe wspomaganie rozwoju placówki jako efektywna forma podnoszenia jakości pracy i motywacji nauczycieli
 • Budowanie wizerunku placówki w środowisku
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami uczniów
 • Praca zespołowa strategią rozwoju placówki
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu/szkole

Szkolenia prowadzone są online lub stacjonarnie.

Pełna oferta w załączniku "Oferta szkoleń dla szkół 2023/2024" u dołu strony.

 

Szkolenia dla dyrektorów rozpoczynających prace na stanowisku:

 • Wygrany konkurs i co dalej?
 • Pierwsze 100 dni na stanowisku dyrektora placówki oświatowej
 • Dyrektor – skuteczny przywódca w dobie zmiany
 • Jak radzić sobie z oporem podwładnych?
 • Motywowanie podwładnych
 • Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie motywacji
 • Awans zawodowy nauczyciela jako narzędzie motywacji
 • Dokumentacja awansu zawodowego
 • Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego we współpracy z rodzicami
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki
 • Budowanie autorytetu
 • Monitorowania wdrażania podstawy programowej i wynikających z niej zadań nauczycieli
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Prawa i obowiązki rodziców w szkole
 • budowanie wizerunku plaćówki w środowisku
 • Budowanie zespołu
 • Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenia prowadzone są jako grupowe, otwarte lub indywidualne dla dyrektora i/lub wicedyrektorów w formie coachingu, online lub stacjonarnie. Tematyka szkoleń uwzglednia staż na stanowisku. Szczegóły w załącznikach u dołu strony.

Pełna oferta w załączniku "Oferta szkoleń dla kadry kierowniczej 2023/2024" u dołu strony.

 

Formy doskonalenia zawodowego:

1. Ciekawa forma budowania partnerstwa z rodzicami, a w szczególności formułowania jego zasad w uspołecznionym procesie z udziałem dyrektora placówki, nauczycieli i przedstawicieli rodziców. Składa się z trzech etapów:

 • Krótkie warsztaty dla nauczycieli (1,5 godz.): Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Krótkie warszataty dla rodziców - przedstawicieli wszystkich klas (1,5 godz.): Budowanie partnerstwa ze szkołą/przedszkolem
 • Moderowany proces budowania zasad współpracy w oparciu o propozycje wypracowane przez obie strony w czasie warsztatów (1 godz.)

2. Roczne wspomaganie placówki w jej procesowym rozwoju, obejmujące:

 • Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego pozwalającego na rozpoznanie rzeczywistych potrzeb placówki
 • Określenie celów, wslaźników sukcesu, zaplanowanie działań rozwojowych placówki w Rocznym Planie Działań
 • Wspomaganie w procesie wdrażania zaplanowanych działań
 • Wspomaganie w procesie oceny efektów, formułowania wniosków i rekomendacji do dalszego rozwoju

3. Szkolenia połączone z obserwacją zajęć z udziałem obserwatora zewnętrznego w zakresie:

 • Kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Motywowania uczniów do rozwoju
 • Pobudzania uczniów do samodzielności i kreatywności

4. Sieć współpracy i samokształcenia dla oświatowej kadry kierowniczej: Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany

5. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania kształtująca kompetencje kluczowe
 • Neurodydaktyka w służbie edukacji
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Skuteczna współpraca w zespole nauczycielskim
 • Kompetencje kluczowe jako zadanie każdego nauczyciela
 • Ocenianie jako podstawowe narzedzie budowania motywacji wewnętrznej
 • Kształtowanie kreatywności i myślenia krytycznego

6. Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych (miejscu pracy nauczycieli) lub w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju

7. Akademia menedżera - roczne szkolenia dyrektorów placówek oświatowych w gminie/powiecie porzedzone diagnozą potrzeb edukacyjnych w tematach:

 • Monitorownie procesu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • RODO. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kiedy ocenianie pracy nauczyciela motywuje do rozwoju zawodowego?
 • Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy
 • Kształtowanie wizerunku plaćówki
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 • Skuteczne motywowanie podwładnych
 • Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna nauczyciela
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki warunkujące efektywność kształcenia
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy, czyli o samotności szefa
 • Budowanie koncepcji pracy placówki
 • Kultura organizacyjna jako podstawa budowania wizerunku placówki
 • Savoir-vivre w kontaktach z klientem szkoły
 • Obserwacja w procesie dydaktycznym
 • Jak zarządzać, by ludziom chciało się pracować, czyli budowanie kultury współpracy
 • Praca zespołowa strategią rozwoju placówki
 • Jak się przygotować do ewaluacji zewnętrznej?
 • Jak prowadzić badania wewnętrzne inne niż ewaluacja?
 • Jak budować autorytet w oczach podwładnych?
 • Podejmowanie decyzji. Decyzje administracyjne
 • Analiza wyników egzaminów
 • Rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w szkole/przedszkolu/administracji oświaty
 • Kontrola zarządcza
 • System Informacji Oświatowej

Publikacja dla uczestników: Kubiczek B., Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. NOWIK Opole 2016.

 

Inne szkolenia:

 • Kurs języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych (150 godzin)
 • Szkolenie dla sekretarzy szkolnych: Profesjonalna sekretarka/sekretarz (10 godz.)

 

Prelekcje dla wychowawców z udziałem rodziców uczniów:

 • Czy znasz swoje dziecko?
 • Jak wspomagać dziecko w rozwoju?
 • Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak słuchać, by chciało mówić?
 • Udział rodziców w planowaniu szkolnej kariery dziecka?
 • Co o procesie kształcenia wiedzieć należy?
 • Jak wspomagać dziecko w okresie dojrzewania?
 • Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed nimi swoje dziecko?
 • Jak wspomagać dziecko z Zespołem Aspergera?
 • Jak odróżnic problemy okresu dojrzewania od zaburzeń emocjonalnych dziecka?

 

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

 • Planowanie własnego rozwoju, czyli jak osiągnąć sukces?
 • Jak poznać samego siebie?
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • Autoprezentacja, czyli jak cię widzą, tak cię piszą
 • Jak budować pozytywne relacje z innymi?
 • Jak rozwiązywać różne problemy życiowe?

 

Nasze publikacje:

 • Kubiczek B.: Nauczyciel jako etyczny wychowawca. SCE EDUKATOR, Sosnowiec 2021.
 • Kubiczek B.: Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej [w:] Komunikacja w resocjalizacji. Redakcja naukowa M. Filipowicz i J. Latały. Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.
 • Kubiczek B.: Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich [w:] Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Redakcja naukowa A. Czyż i S. Kubasa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 • Kubiczek B.: Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do rozwoju. Wyd. NOWIK, Opole 2018.
 • Kubiczek B.: Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. NOWIK, Opole 2016.

Zarządzanie placówką oświatową z uwzględnieniem ustawicznie zachodzących zmian społecznych i legislacyjnych to dla jej dyrektora nie lada wyzwanie. Wymaga umiejętności:

- planowania strategicznego,

- umiejętności budowania zespołu i kierowania nim,

- budowania kultury organizacyjnej opartej na współpracy,

- zarządzania zmianami,

- twórczego rozwiązywania konfliktów,

- kształtowania wizerunku placówki w środowisku,

- budowania partnerstwa z rodzicami i uczniami,

- czyli profesjonalnego przywództwa opartego na rzetelnej wiedzy o zarządzaniu.

Zawarte w książce zagadnienia teoretyczne wzbogacone licznymi propozycjami ich zastosowania w praktyce oświatowej umożliwiają rozwój kompetencji kierowniczych oraz stanowią inspirację do twórczego działania zarówno dla praktykujących dyrektorów, jak i tych, którzy dopiero aspirują do funkcji dyrektora i są na etapie formułowania wizji siebie w roli szefa.

 • Kubiczek B.: Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego dziecka. Od poczęcia do dorosłości. Wyd. NOWIK, Opole 2016.

Czy może być "coś" cenniejszego niż nasze dzieci? Czy znamy ich "instrukcję obsługi"? Co robimy, kiedy upragnione pojawiają się na świecie? Co się dzieje, kiedy upragnione nie są? Naszą rodzicielską powinnością jest przygotowanie się do tego najważniejszego i najtrudniejszego zarazem wyzwania, jakim jest przyjście na świat, a następnie wychowanie dziecka tak, by czuło się w życiu spełnione i szczęśliwe.

Niniejsza publikacja ma na celu w zwięzły sposób zapoznać rodziców z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju dziecka i udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania:

- Na czym polega wychowanie?

- Co zrobić, by dziecko było lepsze i mądrzejsze?

- Jak rozwijać jego wrodzone możliwości?

- Jak wspierać je w okresie dojrzewania?

- Jak współdziałać ze szkołą, by w procesie kształcenia w pełni wykorzystywało swój potencjał?

Polecamy ją również babciom i dziadkom, którzy współdziałając mądrze z rodzicami mogą wspomagać rozwój swoich ukochanych wnuków lub zepsuć swoje wnuki lekceważąc zasady ustalone przez rodziców.

 

Aby zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu, proszę zadzwonić, wysłać maila lub wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (2023.2024 Oferta SCE EDUKATOR SOSW.pdf)Oferta szkoleń dla szkół specjalnych i SOSW[z dnia 12 sierpnia 2023 r.]1097 kB
Pobierz plik (2023.2024 Oferta SCE EDUKATOR.pdf)Oferta szkoleń dla szkół i przedszkoli 2023/2024[z dnia 28 lipca 2023 r.]1095 kB
Pobierz plik (2023.2024. Oferta SCE EDUKATOR — kadra kierownicza.pdf)Oferta szkoleń dla kadry kierowniczej 2023/2024[z dnia 28 lipca 2023 r.]1111 kB
Pobierz plik (2022.2023 Oferta SCE EDUKATOR ZP.pdf)Oferta szkoleń dla szkół przy zakładach poprawczych[z dnia 02 stycznia 2023 r.]1100 kB
Pobierz plik (Oferta SCE EDUKATOR - PPP.pdf)Oferta szkoleń dla proradni psychologiczno-pedagogicznych[z dnia 16 lipca 2021 r.]1089 kB
Pobierz plik (Oferta SCE EDUKATOR - BP.pdf)Oferta szkoleń dla bibliotek pedagogicznych[z dnia 16 lipca 2021 r.]1089 kB

Możliwe jest również zamawianie szkoleń o innej tematyce dostosowanej do potrzeb szkoły. W razie konieczności uzgodnienia szczegółów zachęcamy do kontaktu.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.