Nowa publikacja:

Kubiczek B.: "Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do rozwoju". Wyd. NOWIK, Opole 2018.

 

Ocenianie jest najważniejszym narzędziem motywacji w procesie kształcenia. Od umiejętności nauczyciela zależy, czy stanie sie narzędziem motywacji zewnętrznej, skłaniającym do rywalizacji i manipulacji, czy też narzędziem motywacji wewnętrznej, skłaniającym do planowania własnego rozwoju na miarę możliwości psychofizycznych ucznia. Książka kieruje uwagę na ważne aspekty procesu oceniania, takie jak:

 • powiązanie procesu oceniania z planowaniem procesu kształcenia (krok po kroku),
 • ukryty program szkoły,
 • ocenianie kształtujące,
 • obiektywizm oceniania: osobisty, dydaktyczny i punktowania,
 • psychologiczne pułapki oceniania,
 • elementy pomiaru dydaktycznego.

 

Nowe szkolenia:

1. DLA DYREKTORÓW:

 

 • Monitorownie procesu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy psychologiczni-pedagogicznej
 • Procesowe wspomaganie rozwoju placówki jako efektywna forma podnoszenia jakości pracy i motywacji nauczycieli
 • RODO. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kiedy ocenianie pracy nauczyciela motywuje do rozwoju zawodowego?

 

2. DLA NAUCZYCIELI:

 

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych jako zadanie każdego nauczyciela
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na wybranym etapie kształcenia
 • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania kształtująca kompetencje kluczowe
 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia
 • Neurodydaktyka a efekty kształcenia
 • Kiedy ocenianie motywuje ucznia do planowania rozwoju
 • Przygotowanie ośmioklasisty do egzaminu z języka polskiego
 • Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera

 

 

3. NOWE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

1. Polecamy ciekawą formę budowania partnerstwa z rodzicami, a w szczególności formułowania jego zasad  w uspołecznionym procesie z udziałem dyrektora placówki, nauczycieli i przedstawicieli rodziców. Składa się z trzech etapów:

 • Krótkie warsztaty dla nauczycieli (1,5 godz.) "Budowanie partnerstwa z rodzicami"
 • Krótkie warszataty dla rodziców - przedstawicieli wszystkich klas (1,5 godz.) "Budowanie partnerstwa ze szkołą/przedszkolem"
 • Moderowany proces budowania zasad współpracy w oparciu o propozycje wypracowane przez obie strony w czasie warsztatów (1 godz.)

 

2. Polecamy roczne wspomaganie placówki w procesowym jej rozwoju, obejmujące:

 

 • Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozowjowego pozwalającego na rozpoznanie rzeczywistych potrzeb placówki
 • Określenie celów, wslaźników sukcesu, zaplanowanie działań rozwojowych placówki w Rocznym Planie Działań
 • Wspomaganie w procesie wdrażania zaplanowanych działań
 • Wspomaganie w procesie oceny efektów, formułowania wniosków i rekomendacji do dalszego rozwoju

 

3. Polecamy szkolenia połączone z obserwacją zajęć z udziałem obserwatora zewnętrznego w zakresie:

 

 • Kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Motywowania uczniów do rozwoju
 • Pobudzania uczniów do samodzielności i kreatywności

 

 

I. W związku z priorytetem MEN w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych zapraszamy do skorzystania ze szkoleń nauczycieli prowadzonych przez certfikowanego w tym zakresie trenera

 

 

II. Proponowana  tematyka szkoleń dla kadry kierowniczej

 

1. AKADEMIA MENEDŻERA - roczne szkolenia dyrektorów placówek oświatowych w gminie/powiecie porzedzone diagnozą potrzeb edukacyjnych w tematach:

 

 • Monitorownie procesu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Monitorowanie organiuzacji i przebiegu pomocy psychologiczni-pedagogicznej
 • RODO. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kiedy ocenianie pracy nauczyciela motywuje do rozwoju zawodowego?
 • Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy
 • Kształtowanie wizerunku plaćówki
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 • Skuteczne motywowanie podwładnych
 • Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna nauczyciela
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki warunkujące efektywność kształcenia
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy, czyli o samotności szefa
 • Budowanie koncepcji pracy placówki
 • Kultura organizacyjna jako podstawa budowania wizerunku placówki
 • Savoir-vivre w kontaktach z klientem szkoły
 • Obserwacja w procesie dydaktycznym
 • Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie jakościowego rozwoju placówki
 • Ewaluacja zewnętrzna
 • Jak zarządzać, by ludziom chciało się pracować, czyli budowanie kultury współpracy
 • Praca zespołowa strategią rozwoju placówki
 • Jak się przygotować do ewaluacji zewnętrznej?
 • Jak prowadzić badania wewnętrzne inne niż ewaluacja?
 • Jak budować autorytet w oczach podwładnych?
 • Podejmowanie decyzji. Decyzje administracyjne
 • Analiza wyników egzaminów
 • Rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w szkole/przedszkolu/administracji oświaty
 • Kontrola zarządcza
 • System Informacji Oświatowej

Publikacja dla uczestników: Kubiczek B., Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. NOWIK Opole 2016.

 

Pełna ofera szkoleń dla kadry kierowniczej w zakładce "Nasze szkolenia".

 

2. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA "Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany"

 

III. Proponowana tematyka szkoleń dla nauczycieli

 

1. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI - całoroczna współpraca z placówką obejmująca: diagnozę obszarów wymagających poprawy, planowanie rozwoju w wybranym obszarze, doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych, wdrażanie zmian, ewaluację podjętych działań, wnioskowanie.

 

2. SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania kształtująca kompetencje kluczowe
 • Neurodydaktyka w służbie edukacji
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Skuteczna współpraca w zespole nauczycielskim

 

3. SZKOLENIA w placówkach oświatowych (miejscu pracy nauczycieli) lub w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju

 

4. SZKOLENIA POŁĄCZONE Z OBSERWACJĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

Proponowana tematyka:

 • Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
 • Ja nie chcę do szkoły - jak radzić sobie z niechęcią dziecka do szkoły
 • Rozwijanie motywacji i kreatywności wśród uczniów jako sposób na pełniejsze wykorzystanie potencjału uczniów
 • Kształtowanie kompetencji jako zadanie przedszkola/szkoły
 • Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Praca wychowawczo-profilaktyczna szkoły
 • Samorząd uczniowski jako szkoła samorządności
 • Projekt edukacyjny działania lokalnego jako metoda kształtowania umiejętności kluczowych
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
 • Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych ucznia
 • Jak skutecznie wpływać na zachowania ucznia?
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
 • Jak radzić sobie z agresją ucznia?
 • Jak rozpoznać ucznia uzdolnionego i pracować z nim?
 • Zachowania prowokacyjne uczniów
 • Dopalacze. Jak rozpoznać i reagować na czas?
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki warunkujące efektywność procesu kształcenia
 • Nauczyciel tutor - trener osobistego rozwoju ucznia
 • Coaching w szkole
 • Ocenianie kształtujące
 • Wiedza czy kompetencje? Rola kompetencji w procesie kształcenia
 • Cyberprzemoc i inne zagrożenia cywilizacyjne
 • Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie jakościowego rozwoju szkoły
 • Neurodydaktyka a efekty uczenia się
 • Innowacje pedagogiczne
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole
 • Praca zespołowa jako strategia rozwoju szkoły
 • Metody i formy współpracy w zespole nauczycielskim
 • Komunikacja jako narzędzie pracy i współpracy nauczyciela
 • Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia
 • Metody aktywizujące w procesie kształcenia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ochrona danych osobowych w praktyce oświatowej
 • Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową. Procedura Niebieskiej Karty
 • Nauczanie z pasją. Jak zachować zapał i zaangażowanie w pracy?
 • Nauczyciel 45+. Jak uniknąć monotonii i wypalenia zawodowego?
 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 • Savoir-vivre w kontaktach z klientem szkoły (rodzicem)
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami i uczniami
 • Co to znaczy uczyć się na miarę XXI wieku?
 • Nauczyciel jako współautor sukcesu życiowego ucznia
 • Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Tablica multimedialna
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji

 

Pełna oferta szkoleń dla nauczycieli w zakładce "Nasze szkolenia".

 

5. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z UDZIAŁEM RODZICÓW w zakresie budowania partnerstwa

 

6. OBSERWACJE ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

 

7. KURSY:

 • Kurs dla doradców zawodowych: Kariera bez granic, czyli jak pomóc uczniowi w planowaniu jego szkolnej kariery (20 godzin)

 • Kurs dla opiekunów samorządu uczniowskiego: Samorząd uczniowski jako szkoła demokracji (15 godzin)

 • Kursy dla nauczycieli:

  • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania i kształtowania kompetencji ucznia (20 godzin)
  • Innowacje pedagogiczne i eksperymenty w szkole (20 godzin)
  • Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania, czyli jak wykorzystać autonomię nauczyciela (20 godzin)
  • Ocenianie kształtujące (15 godzin)
  • Neurodydaktyka a efekty uczenia się (15 godzin)
  • Zaburzenia zachowania (15 godzin)
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (15 godzin)
  • Metody i formy pracy z uczniem (15 godzin)
  • Nauczyciel tutor (15 godzin)
  • Coaching w pracy nauczyciela (15 godzin)
 • Kursy dla pedagogów szkolnych:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (20 godzin)
  • Rozpoznawanie uzależnień (10 godzin)
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godzin)

 

IV. Inne szkolenia

 • Kurs języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych (150 godzin)
 • Szkolenie dla sekretarzy szkolnych: Profesjonalna sekretarka/sekretarz (10 godz.)

 

V. Prelekcje dla rodziców

 • Czy znasz swoje dziecko?
 • Jak wspomagać dziecko w rozwoju?
 • Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak słuchać, by chciało mówić?
 • Udział rodziców w planowaniu szkolnej kariery dziecka?
 • Co o procesie kształcenia wiedzieć należy?
 • Jak wspomagać dziecko w okresie dojrzewania?
 • Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed nimi swoje dziecko?

 

VI. Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Planowanie własnego rozwoju, czyli jak osiągnąć sukces?
 • Jak poznać samego siebie?
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • Autoprezentacja, czyli jak cię widzą, tak cię piszą
 • Jak budować pozytywne relacje z innymi?
 • Jak rozwiązywać różne problemy życiowe?

 

VII. Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi" realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Społeczno-Pedagogiczny w Katowicach

 

VIII. Nowe publikacje

 

Kubiczek B.: "Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka". Wyd. NOWIK, Opole 2016.

Zarządzanie placówką oświatową z uwzględnieniem ustawicznie zachodzących zmian społecznych i legislacyjnych to dla jej dyrektora nie lada wyzwanie. Wymaga umiejętności:

 • planowania strategicznego,
 • umiejętności budowania zespołu i kierowania nim,
 • budowania kultury organizacyjnej opartej na współpracy,
 • zarządzania zmianami,
 • twórczego rozwiązywania konfliktów,
 • kształtowania wizerunku placówki w środowisku,
 • budowania partnerstwa z rodzicami i uczniami,
 • czyli profesjonalnego przywództwa opartego na rzetelnej wiedzy o zarządzaniu.

Zawarte w książce zagadnienia teoretyczne wzbogacone licznymi propozycjami ich zastosowania w praktyce oświatowej umożliwiają rozwój kompetencji kierowniczych oraz stanowią inspirację do twórczego działania zarówno dla praktykujących dyrektorów, jak i tych, którzy dopiero aspirują do funkcji dyrektora i są na etapie formułowania wizji siebie w roli szefa.

 

 

Kubiczek B.: "Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego dziecka. Od poczęcia do dorosłości". Wyd. NOWIK, Opole 2016.

 

Czy może być "coś" cenniejszego niż nasze dzieci? Czy znamy ich "instrukcję obsługi"? Co robimy, kiedy upragnione pojawiają się na świecie? Co się dzieje, kiedy upragnione nie są? Naszą rodzicielską powinnością jest przygotowanie się do tego najważniejszego i najtrudniejszego zarazem wyzwania, jakim jest przyjście na świat, a następnie wychowanie dziecka tak, by czuło się w życiu spełnione i szczęśliwe.

Niniejsza publikacja ma na celu w zwięzły sposób zapoznać rodziców z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju dziecka i udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • Na czym polega wychowanie?
 • Co zrobić, by dziecko było lepsze i mądrzejsze?
 • Jak rozwijać jego wrodzone możliwości?
 • Jak wspierać je w okresie dojrzewania?
 • Jak współdziałać ze szkołą, by w procesie kształcenia w pełni wykorzystywało swój potencjał?

Polecamy ją również babciom i dziadkom, którzy współdziałając mądrze z rodzicami mogą wspomagać rozwój swoich ukochanych wnuków lub zepsuć swoje wnuki lekceważąc zasady ustalone przez rodziców.

 

Aby zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

 

Możliwe jest również zamawianie szkoleń o innej tematyce dostosowanej do potrzeb szkoły. W razie konieczności uzgodnienia szczegółów zachęcamy do kontaktu.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.