Skrócone oferty szkoleń na rok 2021/2022 skierowane do szkół różnych typów (w tym szkolnictwazawodowego), przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych w załącznikach do pobrania - u dołu strony.

 

Nasze nowe szkolenia:

 

"Dzieci w sytuacji wojny, czyli jak budować bezpieczeństwo dzieci w dobie kryzysu" prowadzone przez pedagoga, wieloletniego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz powiatowego ośrodka pomocy rodzinie.

 

"Uczniowie cudzoziemscy w szkole okiem nauczyciela języka polskiego jako obcego i drugiego" prowadzone przez nauczyciela j. polskiego, dyrektora szkoły.

 

"Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie włąściwych postaw" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Praca z trudnymi zachowaniami uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną" prowadzone przez psychologa.

 

"Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych. Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej"/"Wsparcie uczniów z problemami emocjonalnymi" prowadzone przezpedagoga, dr n. hum.

 

"Zachowania prowokacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną" prowadzone przez psychologa.

 

"Uzależnienia behawioralne" prowadzone przez terapeutę z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ośrodkach uzależnień.

 

"Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny" prowadzone przez pedagoga resocjalizacyjnego, wieloletniego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka pomocy rodzinie, biegłego sądowego.

 

"Uzależnienia od substancji psychoaktywnych" prowadzone przez terapeutę z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ośrodkach uzależnień.

 

"Bulimia, anoreksja i inne zaburzenia odżywiania" prowadzone przez psychologa, psychodietetyka.

 

"Postępowanie z uczniem z chorobą afektywną dwubiegunową" prowadzone przez psychologa klinicznego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy na oddziale psychiatrii dziecięcej.

 

"Jak radzić sobie z emocjami uczniów, a właściwie, jak radzić sobie z własnymi emocjami, zanim nauczymy dzieci wyrażać swoje emocje w sposób funkcjonalny i adaptacyjny?" prowadzone przez psychologa.

 

"Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z COVID – 19 w szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych" prowadzone przez pedagoga resocjalizacyjnego, wieloletniego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka pomocy rodzinie, biegłego sądowego.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z modyfikacją szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych z uwzględnieniem zmian rekomendowanych przez MEiN.

 

"OK zeszyt"/"Ocenianie kształtujące jako narzędzie budowania motywacji wewnętrznej"/"Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej"/"Motywowanie i inspirowanie uczniów do rozwoju" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Neurodydaktyka a efekty uczenia się" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Jak radzić sobie z absencją uczniów" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Innowacje pedagogiczne w przedszkolu/szkole/szkole specjalnej, czyli na czym polega nowatorstwo nauczyciela" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Prawa dziecka i ucznia" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Odpowiedzialność prawna rodziców" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Odpowiedzialność prawna nauczyciela" prowadzone przez edukatora z listy MEN, dr n. hum.

 

"Nadzór pedagogiczny po zmianach, czyli jak dbać o podnoszenie jakości pracy szkoły" prowadzone przez edukatora MEN w zakresie zarządzania oświatą, wieloletniego dyrektora, autorkę książki "Sztuka zarządzania. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka".

 Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące zmian w nadzorze pedagogicznym:

- w szerszym kontekście przepisów prawa,

- ujęciu merytorycznym (zakres kontroli i wspomagania),

z przykładowymi rozwiązaniami merytorycznymi, organizacyjnymi i dokumentowaniem.

 

I. Nowe szkolenia zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:  

  • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

  • Rola programu wychowawczo-profilaktycznego w kształtowaniu postaw opartych na wartościach naczelnych (autotelicznych) takich jak: dobro, prawda, piękno

  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw

  • Wycieczka szkolna jako forma edukacji kulturalnej i patriotycznej szkoły

  • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez indywidualizację pracy nauczyciela

  • Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych i symptomów presuicydalnych. Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej.

  • Jak wspierać ucznia w powrocie do szkoły i zaspokoić jego potrzeby?

  • Edukacja ekologiczna, czyli jak zadbać o dobro własne i naszej planety

  • Reforma szkolnictwa zawodowego

Zachęcamy także do korzystania ze szkoleń w zakresie:

  • Jak nauczyć uczniów respektowania norm społecznych? 

  • Rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

  • Realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem egzaminu ósmoklasisty

  • Realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem egzaminu maturalnego

  • Zastosowanie Platformy 365/G suite Google w pracy zdalnej placówki

  • Kształtowania kompetencji kluczowych

  • Profilaktyki uzależnień (szkolenie prowadzone przez pracownika MONARu)

  • Uzależnień behawioralnych

  • Pracy z uczniem z afazją/padaczką/cukrzycą 

 Szkolenia prowadzone są online lub stacjonarnie.

Inne polecane szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli:

1. DLA DYREKTORÓW:

  • Dyrektor – skuteczny przywódca w dobie zmiany

  • Jak radzić sobie z oporem podwładnych?

  • Motywowanie podwładnych

  • Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie motywacji

  • Awans zawodowy nauczyciela jako narzędzie motywacji

  • Dokumentacja awansu zawodowego

  • Budowanie programu wychowawczo-profilaktycznego we współpracy z rodzicami

  • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki

  • Budowanie autorytetu

  • Monitorowania wdrażania podstawy programowej i wynikających z niej zadań nauczycieli

  • Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie rozwoju placówki

  • Odpowiedzialność prawna nauczyciela

  • Monitorowanie organizacji i przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenia prowadzone są jako grupowe, otwarte lub indywidualne dla dyrektora i/lub wicedyrektorów w formie coachingu, online lub stacjonarnie. Tematyka szkoleń uwzglednia staż na stanowisku. Szczegóły w załacznikach u dołu strony.

 

2. DLA NAUCZYCIELI:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych jako zadanie każdego nauczyciela
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na wybranym etapie kształcenia
 • Projekt edukacyjny jako metoda kształtowania kompetencji kluczowych
 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia, czyli jak uczyć, żeby nauczyć.
 • Neurodydaktyka a efekty kształcenia
 • Kiedy ocenianie motywuje ucznia do planowania rozwoju?
 • Jak uczynić rodzica sojusznikiem procesu kształcenia?
 • Jak rozpoznać zespół presuicydalny?
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe w szkole
 • Przygotowanie ósmoklasisty do egzaminu z języka polskiego/matematyki
 • Reforma szkolnictwa zawodowego 
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Procesowe wspomaganie rozwoju placówki jako efektywna forma podnoszenia jakości pracy i motywacji nauczycieli
 • Budowanie wizerunku placówki w środowisku
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami uczniów
 • Praca zespołowa strategią rozwoju placówki
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu/szkole

 PEŁNA OFERTA W ZAKŁADCE "SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH" ORAZU DOŁU STRONY

 

3. NOWE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

1. Polecamy ciekawą formę budowania partnerstwa z rodzicami, a w szczególności formułowania jego zasad  w uspołecznionym procesie z udziałem dyrektora placówki, nauczycieli i przedstawicieli rodziców. Składa się z trzech etapów:

 • Krótkie warsztaty dla nauczycieli (1,5 godz.) "Budowanie partnerstwa z rodzicami"
 • Krótkie warszataty dla rodziców - przedstawicieli wszystkich klas (1,5 godz.) "Budowanie partnerstwa ze szkołą/przedszkolem"
 • Moderowany proces budowania zasad współpracy w oparciu o propozycje wypracowane przez obie strony w czasie warsztatów (1 godz.)

 

2. Polecamy roczne wspomaganie placówki w procesowym jej rozwoju, obejmujące:

 • Przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego pozwalającego na rozpoznanie rzeczywistych potrzeb placówki
 • Określenie celów, wslaźników sukcesu, zaplanowanie działań rozwojowych placówki w Rocznym Planie Działań
 • Wspomaganie w procesie wdrażania zaplanowanych działań
 • Wspomaganie w procesie oceny efektów, formułowania wniosków i rekomendacji do dalszego rozwoju

 

3. Polecamy szkolenia połączone z obserwacją zajęć z udziałem obserwatora zewnętrznego w zakresie:

 • Kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Motywowania uczniów do rozwoju
 • Pobudzania uczniów do samodzielności i kreatywności

lub innym wskazanym przez placówkę

 

II. Proponowana tematyka szkoleń dla kadry kierowniczej

 

1. AKADEMIA MENEDŻERA - roczne szkolenia dyrektorów placówek oświatowych w gminie/powiecie porzedzone diagnozą potrzeb edukacyjnych w tematach:

 • Monitorownie procesu kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
 • Monitorowanie organiuzacji i przebiegu pomocy psychologiczni-pedagogicznej
 • RODO. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Kiedy ocenianie pracy nauczyciela motywuje do rozwoju zawodowego?
 • Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy
 • Kształtowanie wizerunku plaćówki
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja jako narzędzie pracy dyrektora
 • Skuteczne motywowanie podwładnych
 • Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań statutowych placówki
 • Zmiany w przepisach prawa
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna nauczyciela
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki warunkujące efektywność kształcenia
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy, czyli o samotności szefa
 • Budowanie koncepcji pracy placówki
 • Kultura organizacyjna jako podstawa budowania wizerunku placówki
 • Savoir-vivre w kontaktach z klientem szkoły
 • Obserwacja w procesie dydaktycznym
 • Jak zarządzać, by ludziom chciało się pracować, czyli budowanie kultury współpracy
 • Praca zespołowa strategią rozwoju placówki
 • Jak się przygotować do ewaluacji zewnętrznej?
 • Jak prowadzić badania wewnętrzne inne niż ewaluacja?
 • Jak budować autorytet w oczach podwładnych?
 • Podejmowanie decyzji. Decyzje administracyjne
 • Analiza wyników egzaminów
 • Rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w szkole/przedszkolu/administracji oświaty
 • Kontrola zarządcza
 • System Informacji Oświatowej

Publikacja dla uczestników: Kubiczek B., Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. NOWIK Opole 2016.

 

2. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA "Dyrektor - skuteczny przywódca w dobie zmiany"

 

III. Proponowana tematyka szkoleń dla nauczycieli

 

1. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY/PLACÓWKI - całoroczna współpraca z placówką obejmująca: diagnozę obszarów wymagających poprawy, planowanie rozwoju w wybranym obszarze, doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych, wdrażanie zmian, ewaluację podjętych działań, wnioskowanie.

 

2. SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA:

 • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania kształtująca kompetencje kluczowe
 • Neurodydaktyka w służbie edukacji
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami
 • Skuteczna współpraca w zespole nauczycielskim

 

3. SZKOLENIA w placówkach oświatowych (miejscu pracy nauczycieli) lub w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju

 

4. SZKOLENIA POŁĄCZONE Z OBSERWACJĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

Proponowana tematyka:

 • Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela
 • Ja nie chcę do szkoły - jak radzić sobie z niechęcią dziecka do szkoły
 • Rozwijanie motywacji i kreatywności wśród uczniów jako sposób na pełniejsze wykorzystanie potencjału uczniów
 • Kształtowanie kompetencji jako zadanie przedszkola/szkoły
 • Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Praca wychowawczo-profilaktyczna szkoły
 • Samorząd uczniowski jako szkoła samorządności
 • Projekt edukacyjny działania lokalnego jako metoda kształtowania umiejętności kluczowych
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
 • Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych ucznia
 • Jak skutecznie wpływać na zachowania ucznia?
 • Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania
 • Jak radzić sobie z agresją ucznia?
 • Jak rozpoznać ucznia uzdolnionego i pracować z nim?
 • Zachowania prowokacyjne uczniów
 • Dopalacze. Jak rozpoznać i reagować na czas?
 • Jak uczyć, żeby nauczyć? Czynniki warunkujące efektywność procesu kształcenia
 • Nauczyciel tutor - trener osobistego rozwoju ucznia
 • Coaching w szkole
 • Ocenianie kształtujące
 • Wiedza czy kompetencje? Rola kompetencji w procesie kształcenia
 • Cyberprzemoc i inne zagrożenia cywilizacyjne
 • Ewaluacja wewnętrzna jako narzędzie jakościowego rozwoju szkoły
 • Neurodydaktyka a efekty uczenia się
 • Innowacje pedagogiczne
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole
 • Praca zespołowa jako strategia rozwoju szkoły
 • Metody i formy współpracy w zespole nauczycielskim
 • Komunikacja jako narzędzie pracy i współpracy nauczyciela
 • Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia
 • Metody aktywizujące w procesie kształcenia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ochrona danych osobowych w praktyce oświatowej
 • Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową. Procedura Niebieskiej Karty
 • Nauczanie z pasją. Jak zachować zapał i zaangażowanie w pracy?
 • Nauczyciel 45+. Jak uniknąć monotonii i wypalenia zawodowego?
 • Jak radzić sobie ze stresem w pracy?
 • Savoir-vivre w kontaktach z klientem szkoły (rodzicem)
 • Budowanie partnerstwa z rodzicami i uczniami
 • Co to znaczy uczyć się na miarę XXI wieku?
 • Nauczyciel jako współautor sukcesu życiowego ucznia
 • Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Tablica multimedialna
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcji

 

 

5. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z UDZIAŁEM RODZICÓW w zakresie budowania partnerstwa

 

6. OBSERWACJE ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

 

7. KURSY:

 • Kurs dla doradców zawodowych: Kariera bez granic, czyli jak pomóc uczniowi w planowaniu jego szkolnej kariery (20 godzin)

 • Kurs dla opiekunów samorządu uczniowskiego: Samorząd uczniowski jako szkoła demokracji (15 godzin)

 • Kursy dla nauczycieli:

  • Projekt edukacyjny jako metoda nauczania i kształtowania kompetencji ucznia (20 godzin)
  • Innowacje pedagogiczne i eksperymenty w szkole (20 godzin)
  • Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania, czyli jak wykorzystać autonomię nauczyciela (20 godzin)
  • Ocenianie kształtujące (15 godzin)
  • Neurodydaktyka a efekty uczenia się (15 godzin)
  • Zaburzenia zachowania (15 godzin)
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (15 godzin)
  • Metody i formy pracy z uczniem (15 godzin)
  • Nauczyciel tutor (15 godzin)
  • Coaching w pracy nauczyciela (15 godzin)
 • Kursy dla pedagogów szkolnych:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (20 godzin)
  • Rozpoznawanie uzależnień (10 godzin)
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godzin)

 

IV. Inne szkolenia

 • Kurs języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych (150 godzin)
 • Szkolenie dla sekretarzy szkolnych: Profesjonalna sekretarka/sekretarz (10 godz.)

 

V. Prelekcje dla rodziców

 • Czy znasz swoje dziecko?
 • Jak wspomagać dziecko w rozwoju?
 • Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak słuchać, by chciało mówić?
 • Udział rodziców w planowaniu szkolnej kariery dziecka?
 • Co o procesie kształcenia wiedzieć należy?
 • Jak wspomagać dziecko w okresie dojrzewania?
 • Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed nimi swoje dziecko?
 • Jak wspomagać dziecko z Zespołem Aspergera?

 

VI. Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 • Planowanie własnego rozwoju, czyli jak osiągnąć sukces?
 • Jak poznać samego siebie?
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • Autoprezentacja, czyli jak cię widzą, tak cię piszą
 • Jak budować pozytywne relacje z innymi?
 • Jak rozwiązywać różne problemy życiowe?

 

VII. Nowe publikacje

 

Kubiczek B.: "Teoretyczne podstawy procesu komunikacji interpersonalnej" [w:] "Komunikacja w resocjlizacji". Redakcja naukowa M. Filipowicz i J. Latały. Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Kubiczek B.: "Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich" [w:] "Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych". Redakcja naukowa A. Czyż i S. Kubasa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

 

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich jest zadaniem szczególnie ważnym także w polskim życiu społecznym. Po pierwsze, obserwacja rzeczywistości szkolnej pokazuje, iż polska współczesna szkoła skupia swoją uwagę głównie na przekazywaniu wiedzy i przygotowaniu uczniów do wszelkiego rodzaju egzaminów zewnętrznych stanowiących swoistą „przepustkę” do wyższego etapu edukacyjnego, nie doceniając w pełni roli i znaczenia kompetencji społecznych i obywatelskich w odnoszeniu sukcesu życiowego i zawodowego swoich uczniów. Po drugie, wyniki badań prowadzonych cyklicznie przez Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka dotyczące kapitału społecznego i poziomu zaufania w Polsce oraz wyniki porównawcze z innymi państwami Europy i świata wskazują jednoznacznie na to, że poziom kompetencji społecznych i obywatelskich jest w Polsce bardzo niski. Po trzecie, wyniki badań prowadzonych przeze mnie w roku 2012 na zlecenie rządowego Ośrodka Rozwoju Edukacji ukazują niski poziom kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów kończących IV poziom edukacyjny oraz niezadowalający poziom przygotowania nauczycieli do ich kształtowania. Po czwarte, przygotowywany przeze mnie dla Eurydice, Raport Citizenship Education at School in Europe w czwartym kwartale roku 2016 ukazuje, że w dalszym ciągu edukacja obywatelska nie stanowi składowej procesu kształcenia nauczycieli oraz brak w polskim systemie edukacji systemowego działania w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji społecznych i obywatelskich.

 

Kubiczek B.: "Sztuka oceniania. Motywowanie uczniów do rozwoju". Wyd. NOWIK, Opole 2018.

 

Ocenianie jest najważniejszym narzędziem motywacji w procesie kształcenia. Od umiejętności nauczyciela zależy, czy stanie sie narzędziem motywacji zewnętrznej, skłaniającym do rywalizacji i manipulacji, czy też narzędziem motywacji wewnętrznej, skłaniającym do planowania własnego rozwoju na miarę możliwości psychofizycznych ucznia. Książka kieruje uwagę na ważne aspekty procesu oceniania, takie jak:

 • powiązanie procesu oceniania z planowaniem procesu kształcenia (krok po kroku),
 • ukryty program szkoły,
 • ocenianie kształtujące,
 • obiektywizm oceniania: osobisty, dydaktyczny i punktowania,
 • psychologiczne pułapki oceniania,
 • elementy pomiaru dydaktycznego.

 

Kubiczek B.: "Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka". Wyd. NOWIK, Opole 2016.

 

Zarządzanie placówką oświatową z uwzględnieniem ustawicznie zachodzących zmian społecznych i legislacyjnych to dla jej dyrektora nie lada wyzwanie. Wymaga umiejętności:

 • planowania strategicznego,
 • umiejętności budowania zespołu i kierowania nim,
 • budowania kultury organizacyjnej opartej na współpracy,
 • zarządzania zmianami,
 • twórczego rozwiązywania konfliktów,
 • kształtowania wizerunku placówki w środowisku,
 • budowania partnerstwa z rodzicami i uczniami,
 • czyli profesjonalnego przywództwa opartego na rzetelnej wiedzy o zarządzaniu.

Zawarte w książce zagadnienia teoretyczne wzbogacone licznymi propozycjami ich zastosowania w praktyce oświatowej umożliwiają rozwój kompetencji kierowniczych oraz stanowią inspirację do twórczego działania zarówno dla praktykujących dyrektorów, jak i tych, którzy dopiero aspirują do funkcji dyrektora i są na etapie formułowania wizji siebie w roli szefa.

 

Kubiczek B.: "Sztuka wychowania. Jak nie zepsuć własnego dziecka. Od poczęcia do dorosłości". Wyd. NOWIK, Opole 2016.

 

Czy może być "coś" cenniejszego niż nasze dzieci? Czy znamy ich "instrukcję obsługi"? Co robimy, kiedy upragnione pojawiają się na świecie? Co się dzieje, kiedy upragnione nie są? Naszą rodzicielską powinnością jest przygotowanie się do tego najważniejszego i najtrudniejszego zarazem wyzwania, jakim jest przyjście na świat, a następnie wychowanie dziecka tak, by czuło się w życiu spełnione i szczęśliwe.

Niniejsza publikacja ma na celu w zwięzły sposób zapoznać rodziców z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju dziecka i udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania:

 • Na czym polega wychowanie?
 • Co zrobić, by dziecko było lepsze i mądrzejsze?
 • Jak rozwijać jego wrodzone możliwości?
 • Jak wspierać je w okresie dojrzewania?
 • Jak współdziałać ze szkołą, by w procesie kształcenia w pełni wykorzystywało swój potencjał?

Polecamy ją również babciom i dziadkom, którzy współdziałając mądrze z rodzicami mogą wspomagać rozwój swoich ukochanych wnuków lub zepsuć swoje wnuki lekceważąc zasady ustalone przez rodziców.

 

 

Aby zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta dla kadry kierowniczej.pdf)Oferta szkoleń dla kadry kierowniczej[z dnia 16 lipca 2021 r.]1087 kB
Pobierz plik (Oferta SCE EDUKATOR - PPP.pdf)Oferta szkoleń dla proradni psychologiczno-pedagogicznych[z dnia 16 lipca 2021 r.]1089 kB
Pobierz plik (Oferta SCE EDUKATOR - BP.pdf)Oferta szkoleń dla bibliotek pedagogicznych[z dnia 16 lipca 2021 r.]1089 kB
Pobierz plik (2021.2022. Oferta SCE EDUKATOR - przedszkole.pdf)Szkolenia dla przedszkoli[z dnia 13 lipca 2021 r.]1090 kB
Pobierz plik (2021.2022. Oferta SCE EDUKATOR.pdf)Oferta szkoleń dla szkół różnych typów[z dnia 13 lipca 2021 r.]1091 kB
Pobierz plik (Szkolenie - Reforma szkolnictwa zawodowego.pdf)Program szkolenia "Reforma szkolnictwa zawodowego"[z dnia 30 marca 2020 r.]1085 kB

Możliwe jest również zamawianie szkoleń o innej tematyce dostosowanej do potrzeb szkoły. W razie konieczności uzgodnienia szczegółów zachęcamy do kontaktu.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.