Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady pedagogicznej lub w formie szkoleń wyjazdowych. Scenariusz zajęć jest za każdym razem modyfikowany stosownie do potrzeb rady pedagogicznej, wskazanych w rozmowie z dyrektorem szkoły, poprzedzającej szkolenie.

 

Szkolenia poniższe mogą być realizowane w formie zblokowanej (różne moduły tematyczne) dla nauczycieli kilku szkół w gminie lub w formie kursu doskonalącego.

 

Prowadzimy szkolenia o tematyce wykraczającej poza proponowaną poniżej listę szkoleń zgodne z potrzebami zamawiającego

 

Proponowana tematyka:

 

 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych Open or Close

  Celem szkolenia jest wzmocnienie ochrony zdrowia i życia uczniów podczas pobytu w szkole i poza nią (w trakcie drogi do szkoły, na wycieczce, imprezie masowej), uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

 • Jak rozpoznać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z nim pracować? Open or Close

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów – diagnoza potrzeb, planowanie i organizowanie procesu kształcenia, dobór form i metod pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentowanie pracy, ewaluacja efektów. Rola szkoły i nauczyciela. Przygotowanie: Planu działań wspierających i Karty indywidualnych potrzeb ucznia, Indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

 • Problemy wychowawcze – jak je rozpoznawać i rozwiązywać? Open or Close

  Przyczyny trudności wychowawczych. Rodzaje trudności wychowawczych. Klasyfikacja WHO. Mechanizmy powstawania trudności wychowawczych. Identyfikacja zaburzeń. Diagnozowanie problemów. Podstawowe błędy wychowawcze szkoły. Wybrane sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Radzenie sobie z bezradnością, lękiem i gniewem towarzyszącym pracy z uczniem trudnym.

 • Czynniki warunkujące efektywność procesu kształcenia Open or Close

  Rola nauczyciela i ucznia w nowoczesnym modelu kształcenia. Uczeń jako podmiot planujący uczenie się. Uwarunkowania procesu uczenia się: komunikacja, metody aktywizujące, ocenianie kształtujące. Istota planowania procesu nauczania. Style nauczania.

 • Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia Open or Close

  Nowoczesny model kształcenia. Znaczenie kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy. Rola metod aktywizujących w rozwoju kompetencji osobistych, ogólnych i społecznych. Istota projektu jako metody kształcenia – cele realizacji, formy realizacji. Projekty działania lokalnego – etapy planowania. Projekty badawcze – określanie tematyki, sposoby realizacji, kryteria oceniania. Rola nauczyciela.

 • Nauczyciel jako współautor życiowego sukcesu ucznia Open or Close

  Jak należy rozumieć sukces? Od czego zależy jego osiąganie i postrzeganie? Rola nauczyciela. Aktywność ucznia. Jak nauczyć uczniów samodzielności w rozwiązywaniu ich życiowych problemów? Jak przezwyciężać syndrom wyuczonej bezradności? Czynniki warunkujące sukcesy życiowe oraz metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

 • Komunikacja jako narzędzie pracy nauczyciela Open or Close

  Komunikacja interpersonalna a spójność działań wychowawczych szkoły. Komunikacja jako narzędzie współpracy, nauczania, motywowania, dyscyplinowania ucznia oraz podstawa dialogu nauczyciela z domem rodzinnym ucznia. Zasady poprawnej komunikacji. Najczęściej popełniane błędy.

 • Jak rozpoznać ucznia zdolnego i jak z nim pracować? Open or Close

  Zainteresowania i zamiłowania. Zdolności, uzdolnienia, „niezbędniki” talentu. Charakterystyka ucznia uzdolnionego. Metody rozpoznawania uzdolnień. Rola pierwszego nauczyciela. Sytuacja emocjonalna i psychospołeczna ucznia zdolnego w szkole. Metody pracy i promocja ucznia zdolnego. Najczęstsze błędy popełniane przez szkołę.

 • O nauczaniu, uczeniu się w szkole, czyli jak zaplanować uczenie się ucznia? Open or Close

  Uwarunkowania efektywności kształcenia. Style nauczania. Kilka prawd o procesie uczenia się. Badania nad praca mózgu w procesie uczenia się. Style uczenia się. Zasada indywidualizacji procesu kształcenia w praktyce.

 • Nauczanie z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy? Open or Close

  Wymogi współczesności a kompetencje nauczyciela. Osobowość nauczyciela a skuteczność jego pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uwarunkowania wypalenia zawodowego. Jak nie poddać się rutynie?

 • Charyzmatyczny nauczyciel – trening umiejętności lidera Open or Close

  Nauczyciel jako lider – ujęcie socjologiczne i psychologiczne. Czynniki warunkujące skuteczne przywództwo. Cechy skutecznego przywódcy. Charakterystyka charyzmatycznego nauczyciela. Osobowość nauczyciela a skuteczność jego pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 • Innowacje pedagogiczne i programy nauczania Open or Close

  Nowoczesna koncepcja kształcenia. Autonomia szkoły i nauczyciela. Różne podejścia do programu nauczania: wybór, modyfikacja i konstruowanie. Podstawy prawne prowadzenia innowacji i tworzenia własnych i autorskich programów nauczania. Procedura konstruowania i zatwierdzania/ dopuszczania programu nauczania.

 • Jak skutecznie radzić sobie z absencją uczniów? Open or Close

  Przyczyny absencji ucznia. Zasady i obszary kompleksowego działania szkoły i rodziców. Zmiana filozofii kształcenia. Kompetencje współczesnego nauczyciela. Zakresy działania szkoły w pracy z uczniami i rodzicami. Szkolny program dyscyplinujący.

 • Metodyka pracy wychowawcy klasowego Open or Close

  Filozofia wychowania a wymogi współczesnego świata. Funkcje i zadania wychowawcy klasy. Płaszczyzny działania. Formy i metody współpracy z rodzicami. Wychowawca jako lider i kierownik zespołu klasowego. Metody: motywowania i dyscyplinowania klasy, planowania przedsięwzięć i rozwiązywania problemów. Najczęściej popełniane błędy.

 • Jak konstruować scenariusze lekcji? Open or Close

  Rola planowania metodycznego w procesie kształcenia. Nowoczesny plan metodyczny. Rodzaje scenariuszy lekcji. Cechy dobrego scenariusza lekcji. Wskazówki do planowania lekcji. Fazy przyspieszonego uczenia się w planowaniu realizacji jednostki tematycznej.

 • Emisja głosu Open or Close

  Głos nauczyciela w dokumentach prawnych. Charakterystyka chorób zawodowych nauczycieli i przyczyny ich powstawania. Zestawy ćwiczeń do indywidualnej pracy nad głosem.

 • Inteligencja wieloraka Open or Close

  Teoria wielorakiej inteligencji H. Gardnera a nowoczesny model kształcenia. Charakterystyka typów inteligencji. Rozpoznawanie typów inteligencji oraz innych indywidualnych właściwości ucznia w procesie uczenia się. Diagnoza i autodiagnoza ucznia jako podstawa planowania dalszej edukacji. Metodyka pracy a teoria wielorakiej inteligencji.

 • Kształcenie inteligencji emocjonalnej Open or Close

  Inteligencja poznawcza, wieloraka i emocjonalna a nowoczesny model nauczania-uczenia się. Metody kształcenia kompetencji psychologicznych, społecznych i prakseologicznych w procesie kształcenia.

 • Współczesne podejście do doradztwa zawodowego w szkole Open or Close

  Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy. Rola kompetencji w dążeniu do sukcesu zawodowego i życiowego. Nowoczesny model poradnictwa kariery. Zakres preorientacji zawodowej w szkole podstawowej. Zakres orientacji zawodowej w gimnazjum. Zakres orientacji i reorientacji zawodowej w szkole ponadgimnazjalnej.

   

  SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ AUTORKĘ „BIULETYNU METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI” W PROGRAMIE DIAPREZEMUS

 • Na czym polega sukces życiowy, czyli nowoczesne podejście do planowania kariery zawodowej Open or Close

  (szczególnie polecane dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

   

  Potoczne i naukowe rozumienie sukcesu zawodowego i życiowego. „Niezbędniki” sukcesu zawodowego i życiowego. Metoda „Budowanie wizji własnej osoby” w kształtowaniu umiejętności planowania własnego rozwoju.

   

  SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ AUTORKĘ „BIULETYNU METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI” W PROGRAMIE DIAPREZEMUS

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zasady organizowania wycieczek Open or Close

  Podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole. Rola dyrektora szkoły. Zadania nauczyciela. Zakres opieki medycznej. Ochrona przeciwpożarowa. Wypadki pracowników, wypadki osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Planowanie i organizacja wycieczki. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki. Dokumentowanie wycieczki.

 • Ucz się na miarę XXI wieku Open or Close

  Co niesie ze sobą XXI wiek? Potoczne i naukowe rozumienie sukcesu zawodowego i życiowego. Wzrost znaczenia kompetencji ogólnych, osobistych, społecznych i zawodowych w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i zadania współczesnej szkoły. Tradycyjny i nowoczesny model kształcenia i ich efekty. Kompetencje współczesnego nauczyciela.

 • Spójność zespołu nauczycielskiego wobec agresji ucznia Open or Close

  Grupa a zespół – charakterystyka, efekty działania. Uwarunkowania spójności zespołu nauczycielskiego. Płaszczyzny integracji. Rola dyrektora szkoły. Budowanie spójnego szkolnego programu dyscyplinującego. Czynniki warunkujące skuteczność oddziaływań wychowawczych.

 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów – podstawy negocjacji i mediacji Open or Close

  Korzyści płynące z pracy zespołowej. Model zespołu pracowniczego. Proces integracji zespołu. Źródła konfliktów w organizacji. Style rozwiązywania konfliktów. Zasady poprawnej negocjacji. Najczęściej popełniane błędy.

 • Zmiany w prawie oświatowym Open or Close

  Omówienie zmian w prawie oświatowym obowiązujących od nowego roku szkolnego z uwzględnieniem zmian w Ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniach.

 • Dokumentowanie przebiegu nauczania Open or Close

  „Teczka” nauczyciela przedmiotu – dokumentacja obligatoryjna i autonomiczna nauczyciela. Planowanie procesu nauczania (różne plany dydaktyczne i scenariusze zajęć). Dokumentowanie procesu nauczania. Prowadzenie arkuszy ocen i dzienników zajęć: obowiązkowych, pozalekcyjnych, specjalistycznych. Sprostowania.

 • Dokumentowanie pracy szkoły Open or Close

  Dokumentacja szkoły wymagana przepisami prawa. Dokumentacja autonomiczna szkoły. Prawidłowe protokołowanie prac rady pedagogicznej i zespołów zadaniowych, sporządzania sprawozdań, tworzenia procedur i regulaminów. Uprawnienia członków rady pedagogicznej. Obowiązki protokolanta.

 • Dokumentowanie pracy nauczyciela Open or Close

  Dokumentacja nauczyciela przedmiotu. Dokumentacja wychowawcy klasy. Dokumentacja obowiązkowa i autonomiczna nauczyciela. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania: plany dydaktyczne i wychowawcze, wymagania edukacyjne dla uczniów w normie i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, scenariusze zajęć, narzędzia oceny osiągnięć ucznia, dokumentowanie spotkań i rozmów z rodzicami, dokumentowanie przypadków nieszablonowych i trudnych.

 • Uprawnienia, kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej Open or Close

  Kompetencje opiniodawcze i uchwałodawcze rady pedagogicznej w świetle ustawy o systemie oświaty. Istota podmiotowości zespołu nauczycielskiego. Uwarunkowania efektywnej pracy rady pedagogicznej. Rola i zadania przewodniczącego rady pedagogicznej. Integracja rady pedagogicznej a skuteczność jej oddziaływań.

 • Konstruowanie planów wynikowych (wynikowo-metodycznych) Open or Close

  Warsztat pracy nauczyciela. Na czym polega profesjonalizm pracy nauczycielskiej? Rola planów kierunkowych, wynikowych i metodycznych w efektywnym nauczaniu. Konstrukcja ogólnych planów wynikowych oraz szczegółowych planów zajęć edukacyjnych z zastosowaniem zasad pomiaru dydaktycznego.

 • Planowanie pracy nauczyciela – szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających pracę Open or Close

  Co nauczyciel wiedzieć powinien, by dobrze zaplanować pracę dydaktyczną i wychowawczą? Jak planować własną pracę i właściwie ją dokumentować? Jak budować scenariusze lekcji? Jak wzbogacać swój warsztat pracy? Jak planować swój rozwój zawodowy i korzystać z doświadczeń innych?

 • Budowanie autorytetu nauczyciela Open or Close

  Autorytet i władza – posłuszeństwo i uległość. Autorytet nauczyciela a efekty jego pracy. Kategorie, w jakich przejawia się autorytet nauczyciela. Rodzaje autorytetu. Procedura budowania autorytetu nauczyciela.

 • Dyscyplina, ład i porządek w klasie jako podstawa budowania autorytetu Open or Close

  Jak zadbać o porządek i dyscyplinę w klasie nie naruszając praw ucznia? Uwarunkowania dyscypliny i porządku w klasie. Werbalne i niewerbalne sposoby budowania porządku. Rola pierwszego kontaktu. Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela. Najczęściej popełniane błędy.

 • Metody aktywizujące w kształceniu Open or Close

  Jak nauczyć ucznia uczenia się i planowania własnego rozwoju? Dwie koncepcje nauczania. Nowoczesny model procesu nauczania-uczenia się. Uwarunkowania skuteczności nauczania. Model uczenia się doświadczeniowego. Cykl przyspieszonego uczenia się. Wybrane metody aktywizujące. Projekt edukacyjny jako strategia uczenia się przez doświadczanie.

 • Budowanie wysokiej samooceny i wiary w siebie (WSWS) Open or Close

  W jaki sposób szkoła może kształtować poczucie własnej wartości u uczniów i nauczycieli? Co może zrobić nauczyciel, aby wzmocnić poczucie własnej wartości u ucznia? Jak uczyć samooceny? Propozycje ćwiczeń wzmacniających własną wartość.

 • Praca z uczniem nadpobudliwym Open or Close

  Po czym rozpoznać, że dziecko jest nadpobudliwe? Metody pracy z uczniem z ADHD. Jak pracować z zespołem klasowym, w którym jest uczeń nadpobudliwy psychoruchowo?

 • Sztuka motywowania – gwarancją sukcesu ucznia i nauczyciela Open or Close

  Czym jest sukces w rozumieniu potocznym i naukowym? Od czego zależy? Jaka jest w nim rola nauczyciela i samego ucznia? Jak pomóc uczniowi w poznaniu siebie i planowaniu własnego rozwoju? Rola oceniania w motywowaniu uczniów do ponoszenia odpowiedzialności za efekty uczenia się?

 • Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – jak rozpoznać sygnały myśli samobójczych u swojego wychowanka? Open or Close

  Przyczyny samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jak odróżnić samobójcę od szantażysty? Analiza czynników ryzyka i sytuacji ryzykownych. Wpływ chorób psychicznych na skłonność do aktów samobójczych. Charakterystyka syndromu presuicydalnego.

 • Sztuka oceniania – jak motywować ucznia do uczenia się? Open or Close

  Klasyfikacyjna i diagnostyczna funkcja oceniania. Cele oceniania w świetle obowiązujących przepisów prawa. Motywacyjna funkcja oceniania w praktyce szkolnej. Ukryty system oceniania. Istota oceniania intuicyjnego i analitycznego. Psychologiczne pułapki oceniania. Ocenianie wspomagające i sumujące.

 • Formułowanie wymagań edukacyjnych (programowych) Open or Close

  Tworzenie planów wynikowych. Formułowanie celów i efektów. Taksonomie celów nauczania i wychowania. Operacjonalizacja celów. Wymagania edukacyjne jako podstawa budowania narzędzi oceny. Spójność działań nauczyciela a efektywność jego pracy.

 • Wychowawca jako kierownik klasy – kierowanie klasą jako grupą Open or Close

  Proces rozwoju grupy. Nauczyciel jako lider formalny. Cechy dobrego lidera. Czynniki integrujące i dezintegrujące zespół klasowy. Formułowanie zasad, norm współżycia klasy. Współpraca z rodzicami – uwarunkowania i zasady współpracy.

 • Odpowiedzialność prawna, porządkowa, dyscyplinarna i karna w zawodzie nauczyciela Open or Close

  Szkolenie połączone z omówieniem podstaw prawnych zawodu nauczyciela oraz konsekwencji uchybień wynikających z nieznajomości prawa. Rodzaje odpowiedzialności. Katalog kar dyscyplinarnych. Kary porządkowe.

 • Rodzic – sprzymierzeniec czy wróg w procesie pedagogicznym? Open or Close

  Usytuowanie prawne rodziców w szkole. Przyczyny niezadowalającej współpracy rodziców ze szkołą. Cele i obszary współdziałania rodziców i nauczycieli. Rozwiązywanie konfliktów z rodzicami oraz pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą. Umiejętna współpraca w procesie wychowawczym. Planowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami.

 • Warsztaty integracyjne dla nauczycieli Open or Close

  Szkolenie służy rozpoznaniu i uświadomieniu nauczycielom ich relacji w zespole, słabych stron zespołu i najczęściej popełnianych błędów oraz poprzez zastosowane techniki integruje zespół. Efektem szkolenia są wypracowane przez zespół zasady służące poprawie relacji międzyludzkich.

 • Zarządzanie stresem w pracy nauczyciela Open or Close

  Stres pozytywny czy negatywny? Rożne oblicza stresu. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela? Typ osobowości a przeżywany stres. Techniki relaksacyjne.

 • Zachowanie asertywne jako alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych Open or Close

  Asertywność w kontekście uległości i agresywności. Tworzenie własnej mapy asertywności. Obrona swoich praw w kontakcie ze zwierzchnikiem, współpracownikiem i uczniem. Asertywna ocena – wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwały. Asertywność w kontakcie z samym sobą.

 • Wypalenie zawodowe nauczyciela Open or Close

  Zjawisko wypalenia zawodowego – geneza i charakterystyka. Jak skutecznie przeciwstawić się temu zjawisku? Czy nauczyciel pozostaje bezbronny wobec negatywnych procesów zachodzących w naszym szkolnictwie? Na czym opiera się etos pracy nauczycielskiej?

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna Open or Close

  brak opisu...

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Pełna oferta.pdf)Pełna oferta szkoleń dla szkół i przedszkoli[z dnia 07 lipca 2024 r.]1100 kB

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.