Proponowana tematyka:

 

 • Skuteczny przywódca (lider) Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Proces kierowania – istota i uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
  • Etapy procesu kierowania z uwzględnieniem planowania strategicznego i teorii kompleksowego zarządzania jakością
  • Czynniki warunkujące efektywność procesu kierowniczego
  • Style podwładnych – strategie kierownicze. Typy kierownictwa
  • Cechy, umiejętności i zachowania efektywnych kierowników
  • Wyznaczniki kobiecego podwładnych męskiego stylu kierowania

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy będą znali istotę, etapy i uwarunkowania procesu kierowania oraz posiądą umiejętność: planowania, organizowania, kontrolowania efektów pracy, a także przewodzenia podwładnym z zastosowaniem strategii kierowania adekwatnych do ich zachowań.

 • Motywowanie podwładnych Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Przewodzenie zespołowi pracowniczemu jako najważniejszy i najtrudniejszy problem kierownictwa
  • Style kierowania z uwzględnieniem zadań firmy i czynnika ludzkiego
  • Kierowanie oparte na władzy i kierowanie oparte na autorytecie szefa
  • Umiejętność wywierania wpływu na innych
  • Strategie i metody pozytywnego wzmacniania a manipulacja
  • Formalne i nieformalne metody motywowania i wspierania podwładnych

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność pozytywnego wzmacniania i wywierania wpływu na podwładnych z wykorzystaniem formalnych i nieformalnych strategii motywowania i wspierania podwładnych.

 • Budowanie autorytetu Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Władza a autorytet. Typy autorytetu
  • Zarządzanie oparte na władzy – charakterystyka zachowań i ich skutki
  • Zarządzanie oparte na autorytecie przywódcy – charakterystyka zachowań i ich skutki
  • Czynniki warunkujące budowanie i umacnianie autorytetu
  • Kategorie zachowań, w jakich przejawia się autorytet szefa
  • Procedura budowania autorytetu

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność pozytywnego wzmacniania i wywierania wpływu na podwładnych z wykorzystaniem formalnych i nieformalnych strategii motywowania i wspierania podwładnych.

 • Delegowanie uprawnień Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Delegowanie uprawnień jako metoda prowadząca do kierownictwa uczestniczącego
  • Korzyści płynące z delegowania władzy
  • Diagnoza zasobów intelektualnych kadry jako podstawa przydzielania uprawnień
  • Zasady delegowania uprawnień
  • Procedura skutecznego delegowania władzy

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność zwiększania uczestnictwa podwładnych w zarządzaniu firmą poprzez delegowanie uprawnień stosownie do ich umiejętności zawodowych.

 • Sztuka gospodarowania czasem Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Prakseologiczne zasady sprawnej i efektywnej pracy
  • Planowanie zadań
  • Hierarchia ważności i pilności zadań
  • Planowanie czasu z uwzględnieniem zadaniowego systemu pracy
  • Delegowanie uprawnień jako metoda prowadząca do kierownictwa uczestniczącego
  • Korzyści płynące z delegowania władzy
  • Diagnoza zasobów intelektualnych kadry jako podstawa przydzielania uprawnień
  • Zasady delegowania uprawnień
  • Procedura skutecznego delegowania władzy

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność zwiększania uczestnictwa i odpowiedzialności podwładnych w zarządzaniu firmą poprzez delegowanie uprawnień stosownie do ich umiejętności zawodowych.

 • Planowanie strategiczne i operacyjne Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Proces kierowania – istota, etapy i ich uwarunkowania
  • Planowanie jako podstawa rozwoju firmy
  • Różne podejścia do planowania
  • Rola planowania długo- i krótkoterminowego w zarządzaniu firmą
  • Planowanie kierunków rozwoju (misja, wizja) firmy
  • Określanie priorytetów
  • Planowanie krótkoterminowe (operacyjne). Przydział zadań

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność określania kierunków rozwoju firmy, planowania strategicznego i operacyjnego, formułowania wizji i misji firmy.

 • Zarządzanie jakością Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Zarządzanie jakością jako metoda rozwoju firmy
  • Założenia i zasady TQM (kompleksowego zarządzania jakością)
  • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny – rola i zakres
  • Procedura badania jakości
  • Diagnoza, monitoring i ewaluacja jako narzędzia oceny jakości
  • Zasady konstruowania kwestionariuszy ankiet i wywiadu
  • Programy naprawcze

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność określania planowania kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem celów strategicznych i krótkoterminowych, wykorzystywania narzędzi pomiaru i konstruowania kwestionariuszy ankiet i wywiadu.

 • Kierowanie zmianami Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Cel i istota zmian w organizacji. Makro- i mikrozmiany
  • Model zmiany
  • Emocjonalne reakcje ludzi w sytuacji zmiany
  • Przyczyny i formy oporu wobec zmian
  • Strategie przezwyciężania oporu
  • Planowanie i wdrażanie zmian
  • Prawidłowości i uwarunkowania procesu zmiany

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność kierowania zmianami mikrosystemowym, a w szczególności: planowania i implementacji zmiany, rozpoznawania i przezwyciężania oporu ludzi wobec zmian, stosowania adekwatnych strategii.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Organizacja jako zespół ludzi. Budowanie klimatu zaufania i współpracy
  • Zachowania podwładnych w relacji z szefem – prawidłowości i uwarunkowania
  • Metody wywierania wpływu na podwładnych
  • Zasady organizacji pracy podwładnych
  • Przewodzenie zespołowi – rola i funkcje lidera
  • Lider transakcyjny i transformacyjny – efekty działania
  • Organizacja doskonalenia podwładnych
  • Metody motywowania podwładnych

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność kierowania zespołem ludzkim, a w szczególności: diagnozowania zasobów ludzkich i organizowania pracy z ich wykorzystaniem, skutecznego przewodzenia zespołowi, doskonalenia zespołu i wspierania w realizacji zadań.

 • Sztuka karania i zwalniania pracowników Open or Close

  Treści szkolenia:

  • Jak motywować opornych stosując kary?
  • Kara jako narzędzie dyscyplinowania podwładnych
  • Metody formalnego i nieformalnego karania pracowników
  • Jak wyciągać konsekwencje nie tracąc „ludzkiej twarzy”?
  • Procedura informowania pracowników o zastosowaniu kary i zwalniania ich

   

  Efekty szkolenia:

  Po szkoleniu uczestnicy posiądą umiejętność profesjonalnego informowania o zastosowaniu kary lub zwolnieniu pracownika.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.