OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, osoby podejmujące z nami współpracę (trenrów oraz klientów), iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „Edukator” z siedzibą w Sosnowcu: ul. Zielonogórska 51/26, 41-218 Sosnowiec, reprezentowane przez Bożenę Kubiczek, jej właściciela i dyrektora.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w brzmieniu: "c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze".
  3. Dane osobowe odbiorców usług edukacyjnych będą przetwarzane zgodnie z § 23 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, tj.: organ nadzoru pedagogicznego.
  4. Dane osobowe osób podejmujących współpracę z SCE "Edukator" w oparciu o umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia oraz przepisami o ubezpieczeniu społecznym i podatku dochodowym. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty na podstawie tych przepisów prawa, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy oraz organ nadzoru pedagogicznego wyłącznie w zakresie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
  5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych powoduje naruszenia wymienionych wyżej przepisów.
  7. Posiadają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
  8. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgodnej z przepisami prawa realizacji celów szkoleniowych Ośrodka. Konsekwencją nie podania danych będzie odmowa świadczenia usługi lub podjęcia współpracy.

 

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.