Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego „Edukator” realizuje cykl szkoleń dla nauczycieli nt.: „TIK w szkole – zdalne nauczanie i wychowanie” w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Cele przedsięwzięcia

 

Celem grantu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej z wykorzystaniem różnych narzędzi cyfrowych oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Zakres przedsięwzięcia:

 

 • Szkolenie Lidera grantu (dr Bożena Kubiczek – dyrektor programowy Ośrodka)
 • Szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w okresie od 05 maja do 30 czerwca 2023 r. (30 godzin dydaktycznych zajęć)
 • Doradztwo indywidualne dla nauczycieli szkół i przedszkoli w okresie od 13 maja do 30 czerwca 2023 r. (2 godziny zegarowe dla każdej Uczestniczki/ Uczestnika)
 • Opracowanie pakietu materiałów wspomagających edukację zdalną wraz z recenzją
 • Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego

 

Szkoleniem objęto 202 nauczycieli (17 więcej niż planowano we „Wniosku grantowym”) z 10 placówek województwa śląskiego: szkół podstawowych i szkół specjalnych w obszarach tematycznych:

 

MODUŁ 1 - Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 5 godzin dydaktycznych
MODUŁ 2 - Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 5 godzin dydaktycznych
MODUŁ 3 - Metodyka edukacji zdalnej - 5 godzin dydaktycznych
MODUŁ 4 - Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów – 5 godzin dydaktycznych
MODUŁ 6 - Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5 godzin dydaktycznych
MODUŁ 10 - Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych - 3 godziny dydaktyczne
MODUŁ 11 - Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 godziny dydaktycznej

 

Szkolenia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy Office 365. Każdy moduł realizowany jest w trzech terminach, co ułatwia Uczestniczkom/Uczestnikom udział w szkoleniach.

 

Planowane efekty przedsięwzięcia

 

Zakłada się, iż w wyniku prowadzonych szkoleń oraz doradztwa indywidualnego Uczestniczki/Uczestnicy rozwiną umiejętności:

 • doboru narzędzi adekwatnych do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczniów,
 • zarządzania grupami i prowadzenia automatycznych konwersacji,
 • planowania i organizacji procesu nauczania zdalnego,
 • planowania zajęć z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej oraz specyfiki pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach potrzebach edukacyjnych,
 • tworzenia własnych materiałów i ścieżek nauki,
 • wyboru form, metod, narzędzi monitorowania i oceniania postępów w nauce specyficznych dla nauczania zdalnego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technik wyszukiwania informacji i zasobów,
 • uwzględniania zasad projektowania uniwersalnego podczas tworzenia materiałów dydaktycznych,
 • wykorzystania w pracy zdalnej funkcjonalności zintegrowanej platformy edukacyjnej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych,
 • współpracy z rodzicami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas nauki
 • zdalnej.

 

Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 115 654,07 PLN.

CECHUJE NAS

sce edukator dlaczego my Kompleksowość
działań
i elastyczność
sce edukator dlaczego my Otwartość
na potrzeby
klienta
sce edukator dlaczego my Wysoka
jakość
oferowanych
usług
sce edukator dlaczego my Równość szans
w dostępie do
oferty
sce edukator oferta
REFERENCJE &
REKOMENDACJE
sprawdź nas
sce edukator oferta
ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE
wypełnij formularz

Sosnowieckie Centrum Edukacyjne
"EDUKATOR"
ul. Zielonogórska 51/26
41-218 Sosnowiec
NIP: 644-145-84-06
REGON: 276715570

Copyright©2017 SCE edukator | Wszelkie prawa zastrzeżone.